Privacystatement Thepp

Lees de voorwaarden | Versie 17 juli 2019

Over deze dienst

Met deze dienst kunt u via de app vragen over uw gezondheid stellen aan Verpleegkundigen en Artsen. Deze dienst is ontwikkeld door TWA MedicInfo B.V. (verder: Medicinfo). Medicinfo is ook degene die de dienstverlening uitvoert en in dat kader persoonsgegevens over u verwerkt als u gebruik maakt van deze dienst.

Thebe Holding B.V. (verder: Thebe) stelt u in staat om van deze dienst(en) gebruik te maken, maar heeft zelf op geen enkele wijze betrokkenheid bij de uitvoering ervan. Ook heeft Thebe op geen enkele wijze inzage in op individuele personen te herleiden (medische) persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid

Medicinfo bepaalt de gehele invulling en uitvoering van de dienst ‘Thebe App de Verpleegkundige’ en is voor de verwerking van de persoonsgegevens dan ook de zgn. Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Contactgegevens van Medicinfo zijn:

 • Postadres: Dr Anton Philipsweg 31, 5026 RK Tilburg
 • Mailadres: support@medicinfo.nl

Functionaris voor de Gegevensbescherming (verder: FG)
Medicinfo heeft een FG aangesteld om te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier gebeurt, conform de eisen en richtlijnen die de wet hieraan stelt. Als u vragen heeft over privacyaspecten van de verwerking kunt u deze richten aan de FG. Contactgegevens van de FG zijn:

 • Postadres: Medicinfo t.a.v. de FG, Dr Anton Philipsweg 31, 5026 RK Tilburg
 • Mailadres: FG@medicinfo.nl

De verwerking

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over (1) de persoonsgegevens die wij van u verwerken in de app, (2) waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, (3) wat de rechtsgrond voor de verwerking is, (4) waar wij uw persoonsgegevens opslaan en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, (5) met welke partijen wij uw persoonsgegevens kunnen delen, (6) wat uw rechten zijn en op welke manier u die kunt uitoefenen en (7) over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die wij van u verwerken
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam, wanneer u deze aan ons meldt;
 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres.

Daarnaast verwerken wij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Vragen die u heeft gesteld in de app en de antwoorden daarop van ons met betrekking tot uw gezondheid (indien van toepassing);
 • Eventueel een foto wanneer u deze upload en deze gezondheidsinformatie bevat en deze op u te herleiden is.

NB: u kiest natuurlijk zelf wat u wel en niet wilt delen via de app!

2. Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken
Medicinfo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de uitvoering van de verschillende diensten die worden aangeboden, in het bijzonder het geven van op maat gesneden informatie of adviezen;
 • de analyse van het gebruik van de app om de werking ervan te verbeteren;
 • kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening.

3. Wat de rechtsgrond voor de verwerking is
Medicinfo mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor is. Deze rechtsgrond is bij deze app dat u bij het installeren van de app (door het akkoord geven op dit privacystatement) expliciet akkoord gegeven heeft dat Medicinfo bij het gebruik van de dienst uw gegevens verwerkt.

4. Waar wij uw persoonsgegevens opslaan en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
De persoonsgegevens die wij verwerken worden opgeslagen op servers die in Europa worden gehost.

Medicinfo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • 6 maanden, wanneer de gegevens enkel gebruikt worden voor kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening;
 • 20 jaar wanneer de gegevens onderdeel zijn van een behandelrelatie en daarmee vallen onder de verplichte minimale bewaartermijn van medische dossiers.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw gegevens verwijderd.

5. Met welke partijen wij uw persoonsgegevens kunnen delen
Medicinfo verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De dienst ‘Thebe App de Verpleegkundige’ wordt geheel onder verantwoordelijkheid van Medicinfo uitgevoerd. Wanneer andere partijen ingeschakeld worden bij de uitvoering (bv hosting van de applicaties waarmee uw persoonsgegevens geregistreerd worden) dan heeft Medicinfo een Verwerkersovereenkomst met deze partijen gesloten waarin de eisen die gesteld worden aan de uitvoering van de dienst zijn vastgelegd. Uw medische vragen worden bij Medicinfo beantwoord door BIG-geregistreerde verpleegkundigen en artsen. De medewerkers van Medicinfo hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Gegevens kunnen gedeeld worden met onderzoekers om het gebruik of de werking van de dienst te onderzoeken. Hiervoor zal altijd gebruik worden gemaakt van geanonimiseerde data, of anders uitsluitend nadat u vooraf expliciet uw toestemming hiervoor gegeven heeft.

De partij die u in staat stelt deze dienst te gebruiken, Thebe, zal nooit kennis kunnen nemen van op individuele personen herleidbare medische informatie die via deze app verwerkt wordt. Medicinfo kan wel gegevens over het gebruik van de dienstverlening delen met Thebe, maar dit zijn geen persoonsgegevens en het bevat zeker nooit medische informatie welke op individuele personen te herleiden is.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?
Inzage en correctie van uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en waarvoor wij die gebruiken. De data op uw telefoon kunt u in zien via de geïnstalleerde app. Het kan zijn dat u daarnaast wil inzien welke informatie Medicinfo van u heeft vastgelegd. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld daarbij wel welke informatie u wilt ontvangen en waarom. Daarnaast heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens indien de gegevens die wij van u verwerken onjuist zijn.

Verwijdering van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt, of als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten verwijderen en waarom.

Dataportabiliteit
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, als die persoonsgegevens door u of namens u aan ons zijn verstrekt en door ons via geautomatiseerde systemen zijn gebruikt.

Het uitoefenen van uw rechten
Indien u een beroep wilt doen op een van de hiervoor genoemde rechten, kunt u daartoe een verzoek indienen bij de FG van Medicinfo via de hiervoor genoemde contactgegevens. We zullen u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand van een reactie voorzien. Indien het beantwoorden van uw verzoek meer tijd vergt, laten we u dat ook binnen een maand weten.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, zullen wij contact met u opnemen en om bevestiging vragen. Daarbij kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs te tonen om te controleren of het inderdaad om uw gegevens gaat.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Medicinfo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Medicinfo organiseert haar informatiebeveiliging via een Information Security Management Systeem (ISMS) en is ISO27001- en NEN7510-gecertificeerd.

Alle medewerkers van Medicinfo en medewerkers van eventueel betrokken verwerkers die toegang zouden kunnen hebben tot uw gegevens zijn gescreend, hebben een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd en hebben een Geheimhoudingsverklaring ondertekend. Daarnaast zijn alle verpleegkundigen en artsen via hun BIG-registratie gebonden aan een medisch beroepsgeheim.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met de FG van Medicinfo.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de verwerking van uw gegevens kunt u deze richten aan:

Medicinfo
t.a.v. de Klachtenfunctionaris
Dr Anton Philipsweg 31
5026 RK Tilburg

Na ontvangst wordt u door de Klachtenfunctionaris geïnformeerd over de verdere behandeling van uw klacht. Als uw klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Medicinfo niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt u uw klacht richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens (via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Over dit privacystatement

Medicinfo kan dit privacystatement veranderen. Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als we een verwerking wijzigen of nieuwe producten of diensten ontwikkelen. In deze app vindt u altijd de laatste versie.